Werkplaatsen Gezelschap Waardenwerk

Binnen het Gezelschap Waardenwerk zijn ‘werkplaatsen’, samenwerkingsverbanden waarin professionals samen werken aan conceptuele verdieping en praktisch onderzoek rond relevante thema’s en vraagstukken uit hun praktijken. Er zijn nu twee werkplaatsen actief: de werkplaats Lectoren normatieve professionalisering en de werkplaats Rijker verantwoorden. Een derde werkplaats promotieonderzoeken normatieve professionalisering is afgerond. In deze werkplaatsen reflecteren professionals, met behulp van het gedachtegoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk, kritisch op hun eigen werkpraktijk en de mogelijkheden om daarbinnen werk dat deugt en deugd doet te bevorderen. In de werkplaatsen wordt de verbondenheid gezocht met andere professionals die geïnspireerd worden door het gedachtengoed van waardenwerk. Juist in die ‘gezelschappelijkheid’ krijgt het waardenwerk inhoud
en betekenis.

Werkplaats Lectoren normatieve professionalisering
De werkplaats Lectoren normatieve professionalisering richt zich op de theoretische en praktische uitwerking van vragen rond normatieve professionalisering en waardenwerk, uit de eigen werkpraktijk van de betrokkenen. Uit deze samenwerking is in 2019 het Waardenwerkcahier 2 ‘In goed gezelschap’ voortgekomen. In datzelfde jaar heeft de groep besloten de deelname te openen voor professionals die niet aan een Hogeschool of Universiteit verbonden zijn. Deze werkplaats heeft inmiddels onderdak gevonden bij de HKU in Utrecht en organiseert gemiddeld zes maal per jaar een bijeenkomst voor de leden.

Werkplaats Rijker verantwoorden als Waardenwerk
Begin 2022 is de Werkplaats Rijker verantwoorden als Waardenwerk gestart door initiatiefnemer Jan Nap, met als aanleiding dat veel verantwoordingsmethodieken van organisaties de kans op ‘goed werk’ niet vergroten. Vaak gaat het om verschralend tellen, niet om rijk vertellen. Om grip krijgen op telbare praktijken, niet om het tonen en ontwikkelen van complexe praktijken. Om makkelijke antwoorden in plaats van moeilijke vragen. Op meerdere plekken wordt gezocht naar rijkere manieren van verantwoording: in de zorg, bij de politie, in het onderwijs. Er komen nieuwe, rijkere verantwoordingspraktijken in beeld. Deze worden in de werkplaats met elkaar verkend en zo mogelijk versterkt in het licht van het streven naar ‘werk dat deugt en deugd doet’.

Werkplaats Promotieonderzoeken normatieve professionalisering
De Werkplaats Promotieonderzoeken normatieve professionalisering is in 2020 gestart, met twaalf professionals die de afgelopen vijftien jaar bij Harry Kunneman zijn gepromoveerd op onderzoek in hun eigen werk vanuit het perspectief van Normatieve Professionalisering. Allen hebben, voortbordurend op hun dissertatie, een hoofdstuk geschreven waarin kerninzichten zijn samengevat en de actualiteit en relevantie daarvan in de huidige maatschappelijke situatie zijn geschetst, mede aan de hand van praktische voorbeelden. In maandelijkse (digitale) bijeenkomsten zijn concepthoofdstukken met elkaar besproken en verdiept, hieruit is Waardenwerkcahier 4, ‘Proeven van Waardenwerk’ uit voortgekomen. Deze werkplaats is nu niet meer actief.

Wilt u meer informatie over de werkplaatsen of heeft u interesse om mee te doen? Mail naar info@waardenwerk.nl.