Twee nieuwe Cahiers Waardenwerk

Afgelopen september is Cahier Waardenwerk no. 3 verschenen, getiteld De kracht van Humanistiek (onder redactie van Fernando Súarez Müller en Joachim Duijndam).

In deze bundel geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke vragen. Dit boek toont zowel de kracht van de humanistiek, als de interne diversiteit van visies en benaderingen waarop deze kracht mede berust. Zoals uit de bijdragen in dit Cahier duidelijk naar voren komt is de kracht van de humanistiek,  als humanistisch geïnspireerde en maatschappelijk betrokken menswetenschap, dat zij zichzelf en haar geschiedenis voortdurend blijft bevragen en vernieuwen.

Aan het slot van het programma over Ademruimte, op 16 november a.s., wordt Cahier Waardenwerk no. 4 gepresenteerd. In deze kloeke bundel (242 pp.) bieden dertien oud-promovendi van Harry Kunneman een handzaam overzicht van de belangrijkste bevindingen uit hun dissertatieonderzoeken. Bovendien delen zij hun voortschrijdende inzicht rond de – even actuele als weerbarstige – maatschappelijke vragen waar zij in hun professionele praktijken mee geconfronteerd worden. Daarmee biedt deze bundel ook belangrijke richtingwijzers voor werk dat deugt en deugd doet in een breed scala van
maatschappelijke domeinen, zoals de politie, het sociale domein, het onderwijs, de zorg, het recht, de ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheidswerk en ethisch verantwoorde vormen van technologische innovatie.

U kunt beide Cahiers bestellen bij uitgeverij SWP: