Online werkplaats Aardewerk

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen, organiseren wij de terugkerende online werkplaats Aardewerk met gespreksleider Lars Moratis.

De eerstvolgende online bijeenkomst is met gast en inleider Sacha Brons. Sacha heeft de bachelor afgerond van Future Planet Studies, en is nu bezig met de (pre-)master Political Economy aan de UvA. Daarnaast is hij belangenbehartiger bij Voedselbosbouw Nederland. Sacha is ook werkzaam voor Climate Cleanup.

Binnenkort laten wij weten wanneer deze online bijeenkomst met Sacha Brons plaatsvindt. Meer informatie of alvast aanmelden kan via dit mailadres: communicatie@waardenwerk.nl.

Dit is de vierde editie van de online werkplaats. De online werkplaats Aardewerk is kosteloos en wordt, met uitzondering van de maanden juli en augustus, ongeveer eens per maand georganiseerd op een doordeweekse avond via Zoom (deelnemers hoeven niet over een eigen Zoom-account te beschikken om te kunnen deelnemen).

De inhoudelijke programmering en de begeleiding van de online werkplaats wordt verzorgd door Lars Moratis. Lars Moratis is leerstoelhouder Management Education for Sustainability, oprichter van ImpactAcademy en redacteur van Waardenwerk.

Achtergrond werkplaats Aardewerk

De ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen voeden de urgentie om persoonlijk, professioneel en maatschappelijk in beweging te komen ten behoeve van de Aarde. Invulling geven aan ‘Aardewerk’, opgevat als alle vormen van handelen die bijdragen aan nieuwe, respectvolle verbindingen met de Aarde in ons eigen leven en werken, is een betekenisvolle activiteit in het licht van de desoriëntatie die velen in dit tijdsgewricht ervaren.

Aardewerk biedt uitzicht op het ontwikkelen van nieuwe, ‘aardende’ vormen van leven en werken, op rechtvaardig samenleven met andere mensen en andere levensvormen, en op een nieuw, bijbehorend professioneel denk- en handelingsrepertoire. Daarmee kan Aardewerk een oriëntatiepunt vormen voor professionals, organisaties en instituties die willen werken aan leefbare toekomst alsook een inspiratiebron voor individuele en collectieve actie.

Eén van de belangrijke uitdagingen voor professionals in dit verband is hoe Aardewerk hen kan inspireren in hun zoektocht naar houvast en te onderzoeken hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Tegen deze achtergrond heeft het gezelschap Waardenwerk het initiatief genomen om een online werkplaats Aardewerk te starten. Deze werkplaats is geïnspireerd door de ‘ateliers’ uit het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1947-2022), in het bijzonder zijn werk Où atterir? (Nederlands: Waar te landen?).

De online werkplaats heeft als ambitie om in het samenzijn van betrokken mensen onze verhouding tot en verbinding met de Aarde, de materiële bestaansvoorwaarden die dat mogelijk maken, en de co-existenties tussen mensen, andere levensvormen en instituties, in alle breedte, diepte en diversiteit te onderzoeken.

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de werkplaats Aardewerk is dat zij veelzijdig zijn: zij bieden een rijke inspiratiebron, combineren wetenschappelijke, politieke en artistieke invalshoeken en omarmen de kracht van een divers gezelschap. Daarmee bieden de online ateliers ruimte voor en willen zij aanzetten tot het verkennen en in de praktijk brengen van nieuwe vormen van persoonlijk en professioneel handelen en initiatieven die het creëren van een leefbare toekomst ondersteunen.

De online werkplaats Aardewerk volgt een dynamisch stramien waarbij inspiratie, zelfondervraging, interactie, reflectie op het persoonlijke en professionele handelen en gezelschapsvorming centraal staan. Daarnaast wordt de online werkplaats ondersteund met literatuur, zowel van filosofische als meer praktisch georiënteerde inspiratiebronnen.

De online werkplaats Aardewerk richt zich op betrokken professionals uit alle sectoren en geledingen die geïnteresseerd zijn in of invulling (willen) geven aan professioneel handelen dat de bestaansvoorwaarden voor het leven op Aarde verbetert.