26 oktober: Online werkplaats Aardewerk 2023 met Michiel de Ronde

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen, organiseren wij de terugkerende online werkplaats Aardewerk.

26 oktober 2023 Aardewerk met Michiel de Ronde

De eerstvolgende bijeenkomst van de online werkplaats Aardewerk vindt plaats op donderdagavond 26 oktober a.s. van 20 tot 21.30u. Onze gast die avond is Michiel de Ronde, lector begeleidingskunde aan de Hogeschool van Rotterdam en daarnaast redacteur van tijdschrift Waardenwerk.

Tijdens deze avond bespreekt hij de recente boeken van Lisa Doeland, Wouter Kusters en Rene ten Bos en een eigen ‘Hermeneutiek van het einde’ die hij in gesprek met deze auteurs heeft ontwikkeld.

Lisa Doeland, het werk dat een ‘Apocalypsofie’ wil bieden. In het boek brandt het vuur van de verontwaardiging en stroomt ook de troost van het erkennen en toelaten van het verdriet. De ondertitel laat ons niet in het ongewisse over de strekking van haar waarschuwingen. Die luidt namelijk ‘Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën’.

Rene ten Bos, geeft zijn boek de korte titel ‘Extinctie’ mee en levert daarmee in de voor hem kenmerkende ironische stijl het vervolg op zijn eerder gepubliceerde monografie over het Antropoceen. Deel I van het boek handelt over het uitsterven van dieren en deel II over het uitsterven van mensen.

Ten slotte het werk van Wouter Kusters. In zijn boek ‘Schokeffecten’ schrijft hij over het ‘filosoferen in tijden van klimaatverandering’. Hij maakt ons op een nabije manier deelgenoot van zijn inzicht in de Grote Waarheid, dat ‘we really are in trouble’.

Somber stemmende werken, maar tegelijk op een bepaalde manier troostrijk en in ieder geval Michiel helpend om een aantal hermeneutische richtlijnen te expliciteren: leeswijzers die hij kan gebruiken voor het verstaan van de tijd, voor het vinden van betekenis omtrent zijn plek in de wereld en zo mogelijk ook richtingwijzers voor zijn handelen. Harry Kunneman gaat hierover met hem in gesprek.

Wilt u met Michiel en andere online deelnemers van gedachten wisselen over Aardewerk dan kunt u zich aanmelden via een mailtje aan communicatie@waardenwerk.nl. U krijgt dan tijdig een Zoomlink toegestuurd die toegang geeft tot de werkplaats en u ontvangt een artikel van zijn hand als onderlegger voor zijn inleiding, welke zal verschijnen in het winternummer van Tijdschrift Waardenwerk 94-95.

Donderdagavond, 20 – 21.30u, via Zoom.
Toegang = gratis.

Overige data in 2023: 23 november en 21 december.

Achtergrond werkplaats Aardewerk

De ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen voeden de urgentie om persoonlijk, professioneel en maatschappelijk in beweging te komen ten behoeve van de Aarde. Invulling geven aan ‘Aardewerk’, opgevat als alle vormen van handelen die bijdragen aan nieuwe, respectvolle verbindingen met de Aarde in ons eigen leven en werken, is een betekenisvolle activiteit in het licht van de desoriëntatie die velen in dit tijdsgewricht ervaren.

Aardewerk biedt uitzicht op het ontwikkelen van nieuwe, ‘aardende’ vormen van leven en werken, op rechtvaardig samenleven met andere mensen en andere levensvormen, en op een nieuw, bijbehorend professioneel denk- en handelingsrepertoire. Daarmee kan Aardewerk een oriëntatiepunt vormen voor professionals, organisaties en instituties die willen werken aan leefbare toekomst alsook een inspiratiebron voor individuele en collectieve actie.

Eén van de belangrijke uitdagingen voor professionals in dit verband is hoe Aardewerk hen kan inspireren in hun zoektocht naar houvast en te onderzoeken hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Tegen deze achtergrond heeft het gezelschap Waardenwerk het initiatief genomen om een online werkplaats Aardewerk te starten. Deze werkplaats is geïnspireerd door de ‘ateliers’ uit het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1947-2022), in het bijzonder zijn werk Où atterir? (Nederlands: Waar te landen?).

De online werkplaats heeft als ambitie om in het samenzijn van betrokken mensen onze verhouding tot en verbinding met de Aarde, de materiële bestaansvoorwaarden die dat mogelijk maken, en de co-existenties tussen mensen, andere levensvormen en instituties, in alle breedte, diepte en diversiteit te onderzoeken.

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de werkplaats Aardewerk is dat zij veelzijdig zijn: zij bieden een rijke inspiratiebron, combineren wetenschappelijke, politieke en artistieke invalshoeken en omarmen de kracht van een divers gezelschap. Daarmee bieden de online ateliers ruimte voor en willen zij aanzetten tot het verkennen en in de praktijk brengen van nieuwe vormen van persoonlijk en professioneel handelen en initiatieven die het creëren van een leefbare toekomst ondersteunen.

De online werkplaats Aardewerk volgt een dynamisch stramien waarbij inspiratie, zelfondervraging, interactie, reflectie op het persoonlijke en professionele handelen en gezelschapsvorming centraal staan. Daarnaast wordt de online werkplaats ondersteund met literatuur, zowel van filosofische als meer praktisch georiënteerde inspiratiebronnen.

De online werkplaats Aardewerk richt zich op betrokken professionals uit alle sectoren en geledingen die geïnteresseerd zijn in of invulling (willen) geven aan professioneel handelen dat de bestaansvoorwaarden voor het leven op Aarde verbetert.