Donderdag 25 mei: online werkplaats Aardewerk

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen, organiseren wij de terugkerende online werkplaats Aardewerk met gespreksleider Lars Moratis.

De eerstvolgende online bijeenkomst, de derde editie, is op donderdag 25 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur. Wouter Kusters, auteur van het recent verschenen boek ‘Schokeffecten: Filosoferen in tijden van klimaatverandering’, zal dan in gesprek gaan met Lars Moratis en de deelnemers over zijn boek.

In zijn boek laat Wouter zien hoe hijzelf reageerde toen hij besefte hoe diep we in de problemen zitten. Hij analyseert mogelijke reacties van shock, paniek en angst tot berusting, vertrouwen en zelfs optimisme. Hoe kunnen we uit het verblindende licht van de dreigende ondergang ontsnappen, zonder dat we onze ogen ervoor sluiten? Hoe houden we ons geestelijk staande? Wat kunnen en moeten we denken?

De online werkplaats Aardewerk is kosteloos en wordt, met uitzondering van de maanden juli en augustus, ongeveer eens per maand georganiseerd op een doordeweekse avond via Zoom (deelnemers hoeven niet over een eigen Zoom-account te beschikken om te kunnen deelnemen).

Bent u geïnteresseerd? Laat dat ons dan snel weten en stuur een mail naar communicatie@waardenwerk.nl

De inhoudelijke programmering en de begeleiding van de online werkplaats wordt verzorgd door Lars Moratis. Lars Moratis is leerstoelhouder Management Education for Sustainability, oprichter van ImpactAcademy en redacteur van Waardenwerk.

Achtergrond werkplaats Aardewerk

De ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen voeden de urgentie om persoonlijk, professioneel en maatschappelijk in beweging te komen ten behoeve van de Aarde. Invulling geven aan ‘Aardewerk’, opgevat als alle vormen van handelen die bijdragen aan nieuwe, respectvolle verbindingen met de Aarde in ons eigen leven en werken, is een betekenisvolle activiteit in het licht van de desoriëntatie die velen in dit tijdsgewricht ervaren.

Aardewerk biedt uitzicht op het ontwikkelen van nieuwe, ‘aardende’ vormen van leven en werken, op rechtvaardig samenleven met andere mensen en andere levensvormen, en op een nieuw, bijbehorend professioneel denk- en handelingsrepertoire. Daarmee kan Aardewerk een oriëntatiepunt vormen voor professionals, organisaties en instituties die willen werken aan leefbare toekomst alsook een inspiratiebron voor individuele en collectieve actie.

Eén van de belangrijke uitdagingen voor professionals in dit verband is hoe Aardewerk hen kan inspireren in hun zoektocht naar houvast en te onderzoeken hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Tegen deze achtergrond heeft het gezelschap Waardenwerk het initiatief genomen om een online werkplaats Aardewerk te starten. Deze werkplaats is geïnspireerd door de ‘ateliers’ uit het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1947-2022), in het bijzonder zijn werk Où atterir? (Nederlands: Waar te landen?).

De online werkplaats heeft als ambitie om in het samenzijn van betrokken mensen onze verhouding tot en verbinding met de Aarde, de materiële bestaansvoorwaarden die dat mogelijk maken, en de co-existenties tussen mensen, andere levensvormen en instituties, in alle breedte, diepte en diversiteit te onderzoeken.

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de werkplaats Aardewerk is dat zij veelzijdig zijn: zij bieden een rijke inspiratiebron, combineren wetenschappelijke, politieke en artistieke invalshoeken en omarmen de kracht van een divers gezelschap. Daarmee bieden de online ateliers ruimte voor en willen zij aanzetten tot het verkennen en in de praktijk brengen van nieuwe vormen van persoonlijk en professioneel handelen en initiatieven die het creëren van een leefbare toekomst ondersteunen.

De online werkplaats Aardewerk volgt een dynamisch stramien waarbij inspiratie, zelfondervraging, interactie, reflectie op het persoonlijke en professionele handelen en gezelschapsvorming centraal staan. Daarnaast wordt de online werkplaats ondersteund met literatuur, zowel van filosofische als meer praktisch georiënteerde inspiratiebronnen.

De online werkplaats Aardewerk richt zich op betrokken professionals uit alle sectoren en geledingen die geïnteresseerd zijn in of invulling (willen) geven aan professioneel handelen dat de bestaansvoorwaarden voor het leven op Aarde verbetert.