21 december: Online werkplaats Aardewerk 2023 met Michiel Korthals

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen, organiseren wij de terugkerende online werkplaats Aardewerk.

21 december 2023 Aardewerk met Michiel Korthals

De eerstvolgende en daarmee de laatste bijeenkomst van 2023 van de online werkplaats Aardewerk vindt plaats op donderdagavond 21 december a.s. van 20 tot 21.30u. Onze gast die avond is Michiel Korthals, emeritus hoogleraar toegepaste filosofie aan Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens deze avond zal Michiel een interactieve inleiding houden over zijn nieuwe boek ‘Goed leven als aardbewoners. Filosofie van een leefbare planeet.’

“Alles wat we doen, gebeurt op deze ene planeet, de aarde – en toch handelen we alsof er meer aardes zijn. Dat kan niet lang meer goed gaan. Het belang van een leefbare planeet moet centraal komen te staan in al ons denken en handelen.”

In ‘Goed leven als aardbewoners‘ doet Michiel Korthals, pionier en gezaghebbend denker op het gebied van voedsel- en landbouwfilosofie, concrete voorstellen om dit in de praktijk te brengen, in de landbouw en in onze eetgewoonten, maar ook in onderwijs, stedelijke ontwikkeling en huizenbouw, gezondheidszorg, wetenschap en technologie.

Michiel neemt afstand van techno-optimisten die geloven dat wetenschap en technologie ons weer kunnen verzoenen met de aarde. Toch heeft hij een hoopvolle boodschap: democratische verworvenheden, mensenrechten en natuur- en voedselvaardigheden kunnen ons helpen om goed te leren leven als aardbewoners.

Goed leven als aardbewoners‘ is een urgent pleidooi voor een radicaal nieuwe omgang met de aarde.

Wilt u met Michiel en andere online deelnemers van gedachten wisselen over Aardewerk en zijn nieuwe boek dan kunt u zich aanmelden via een mailtje aan communicatie@waardenwerk.nl. U krijgt dan tijdig een Zoomlink toegestuurd die toegang geeft tot de werkplaats.

Donderdagavond, 20 – 21.30u, via Zoom.
Toegang = gratis.

Achtergrond werkplaats Aardewerk

De ecologische en sociale gevolgen van het Antropoceen voeden de urgentie om persoonlijk, professioneel en maatschappelijk in beweging te komen ten behoeve van de Aarde. Invulling geven aan ‘Aardewerk’, opgevat als alle vormen van handelen die bijdragen aan nieuwe, respectvolle verbindingen met de Aarde in ons eigen leven en werken, is een betekenisvolle activiteit in het licht van de desoriëntatie die velen in dit tijdsgewricht ervaren.

Aardewerk biedt uitzicht op het ontwikkelen van nieuwe, ‘aardende’ vormen van leven en werken, op rechtvaardig samenleven met andere mensen en andere levensvormen, en op een nieuw, bijbehorend professioneel denk- en handelingsrepertoire. Daarmee kan Aardewerk een oriëntatiepunt vormen voor professionals, organisaties en instituties die willen werken aan leefbare toekomst alsook een inspiratiebron voor individuele en collectieve actie.

Eén van de belangrijke uitdagingen voor professionals in dit verband is hoe Aardewerk hen kan inspireren in hun zoektocht naar houvast en te onderzoeken hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Tegen deze achtergrond heeft het gezelschap Waardenwerk het initiatief genomen om een online werkplaats Aardewerk te starten. Deze werkplaats is geïnspireerd door de ‘ateliers’ uit het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour (1947-2022), in het bijzonder zijn werk Où atterir? (Nederlands: Waar te landen?).

De online werkplaats heeft als ambitie om in het samenzijn van betrokken mensen onze verhouding tot en verbinding met de Aarde, de materiële bestaansvoorwaarden die dat mogelijk maken, en de co-existenties tussen mensen, andere levensvormen en instituties, in alle breedte, diepte en diversiteit te onderzoeken.

Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de werkplaats Aardewerk is dat zij veelzijdig zijn: zij bieden een rijke inspiratiebron, combineren wetenschappelijke, politieke en artistieke invalshoeken en omarmen de kracht van een divers gezelschap. Daarmee bieden de online ateliers ruimte voor en willen zij aanzetten tot het verkennen en in de praktijk brengen van nieuwe vormen van persoonlijk en professioneel handelen en initiatieven die het creëren van een leefbare toekomst ondersteunen.

De online werkplaats Aardewerk volgt een dynamisch stramien waarbij inspiratie, zelfondervraging, interactie, reflectie op het persoonlijke en professionele handelen en gezelschapsvorming centraal staan. Daarnaast wordt de online werkplaats ondersteund met literatuur, zowel van filosofische als meer praktisch georiënteerde inspiratiebronnen.

De online werkplaats Aardewerk richt zich op betrokken professionals uit alle sectoren en geledingen die geïnteresseerd zijn in of invulling (willen) geven aan professioneel handelen dat de bestaansvoorwaarden voor het leven op Aarde verbetert.