Leergang ‘Normatieve professionalisering

November 2023 – maart 2024, in Antropia, Driebergen-Zeist

Inzet en opzet
Van alle kanten komen ingrijpende veranderingen op ons af en de complexiteit lijkt alleen maar toe te nemen. In veel maatschappelijke domeinen stapelen de problemen zich op, zonder dat er oplossingen in zicht zijn. Voor veel professionals brengt dit teleurstelling en frustratie met zich mee. Zij komen niet of nauwelijks toe aan datgene wat in hun werk echt van waarde is, aan werk dat deugt en deugd doet. Ze kampen met tijdgebrek, prestatiedruk en taaie organisatorische normen. Tegelijkertijd groeit het besef dat de grote problemen van onze tijd om nieuwe vormen van denken en handelen vragen. Niet meer ‘hoog over’, vanuit korte-termijn controle-denken en rigide richtlijnen, maar zo dicht mogelijk bij de relationele
complexiteit en de relationele mogelijkheden van dagelijkse leef- en werkpraktijken.

Daar beginnen we dan ook in deze leergang. Aan de hand van de eigen praktijk van de deelnemers onderzoeken we wat hen weghoudt van werk dat deugd doet en welke wijdere maatschappelijke vragen daaronder liggen. De leidende vraag is daarbij wat kan helpen om de knellende focus op beheersing, controle en kwantificeerbare prestaties te doorbreken en meer ruimte te maken voor datgene wat echt van waarde is in hun werkpraktijk. Vanuit het eigen handelen kan zo worden bijgedragen aan nieuwe vormen van omgang met de grote vragen van onze tijd, in het teken van relationeel vakmanschap en goed gezelschap.

Om die binding met de praktijk van het begin af aan tot stand te brengen, houden we voorafgaand aan de leergang een verkennend leergesprek met alle deelnemers om zicht te krijgen op datgene wat daarin voor hen het meest betekenisvol is en wat hen daarin het meeste dwars zit en in de weg staat. De bevindingen uit die gesprekken en de leervragen van de deelnemers worden in de startbijeenkomst uitgewisseld en gebruikt voor het formuleren van de kernthema’s die we in de leergang samen gaan uitdiepen.

Daarbij maken we gebruik van drie hulpbronnen:

a) De eerste hulpbron wordt gevormd door de begrippen en wegwijzers uit het langjarige onderzoek rond normatieve professionalisering en waardenwerk van Harry Kunneman en zijn collega’s, zoals de verhouding tussen de hoge gronden en de moerassige laaglanden, relationeel vakmanschap, verbindende begrenzing, waardig strijden en het ontwikkelen van goed gezelschap. Die wegwijzers worden mede geconcretiseerd aan de hand van interactieve bijdragen van onderzoekers en ontwikkelaars op het gebied van normatieve professionalisering.

b) De tweede hulpbron bestaat uit de muzische werk- en reflectievormen die aan de HKU zijn ontwikkeld rond het lectoraat van Bart van Rosmalen. We gebruiken die niet alleen voor het ondersteunen en verdiepen van het eigen leerproces van de deelnemers, maar oefenen daar ook mee, zodat de deelnemers daar in hun eigen praktijk mee kunnen gaan werken.

c) De derde hulpbron zijn de eigen reflecties van de deelnemers en hun verwerking van de stof in relatie tot hun eigen werkpraktijk. Die verwerking neemt verschillende vormen aan. In de eerste plaats via twee- en driegesprekken tijdens de leergangdagen. In de tweede plaats via ‘memo’s’ die de deelnemers aan het eind van de middag opstellen in het licht van hun leervragen en het samen uitdiepen daarvan in zelf-organiserende subgroepen. En tenslotte in de vorm van een bijdrage aan de afsluitende middag over een concreet initiatief waaraan de deelnemers in hun eigen praktijk gestalte gaan geven in het verlengde van hun leerproces in de leergang.

Praktische informatie
Deze leergang is bestemd voor professionals en leidinggevenden in mensgerichte beroepen die meer ruimte willen maken voor datgene wat in hun werk echt van waarde is en willen bijdragen aan praktisch werkzame alternatieven voor het korte-termijn controle-denken in organisaties en beroepen.

De leergang omvat vijf hele dagen (10-17u) en een afsluitende middag (13-17u) en wordt verzorgd door prof. dr. (em) Harry Kunneman en dr. Susan Woelders, in samenwerking met een aantal onderzoekers en ontwikkelaars op het gebied van normatieve professionalisering, onder wie dr. Jan Nap, dr. Marije Klomp en dr. Gert Schout.

Data: dinsdag 7 november, 21 november en 12 december 2023; 16 januari, 6 februari en 5 maart (alleen middag) 2024

Plaats: Antropia, Driebergen-Zeist (naast NS-station Driebergen-Zeist)

Kosten: €2.995,- (excl. BTW) inclusief lesmateriaal, koffie en thee en een uitgebreide lunch.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15

Organisatie: Stichting Waardenwerk

Nadere info en inschrijving: info@waardenwerk.nl