Op de bijeenkomst van 15 maart bleek enthousiasme voor het verder uitwerken van het ‘Gezelschap Waardenwerk’ als een relatief open, zich ontwikkelend samenwerkingsverband van professionals en groepen professionals, die betrokken zijn op ‘werk dat deugt en deugd doet’ (inclusief vrijwilligerswerk) tegen de horizon van een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

De 35 aanwezigen onderschreven de uitgangspunten die Harry Kunneman aan het begin van de bijeenkomst schetste:

 • de hoopvolle verwachting dat door ethisch appel geschraagde zoektochten zullen leiden tot betekenisvolle leerprocessen en vernieuwende praktijken aan de randen van en tussen gevestigde instituties en organisaties
 • benaderingen vanuit de Humanistieke voedingsbodem;
 • het vormen van betekenisvolle ‘gezelschappen’
 • het verder ontwikkelen van moreel kapitaal
 • de concretisering in activiteiten als symposia en congressen; het tijdschrift WAARDENWERK; publicaties; werkplaatsen en het bieden van consultatie en advies.

In een ‘free space’ zijn mogelijke concretiseringen besproken.

Puntsgewijze samenvatting van de bijeenkomst.

Verbindingen

Een organisatie van gezelschappen en verbindingen

 • Zorg dragen voor verbinding tussen de verschillende activiteiten. Het gaat dan niet in de eerste plaats om organisatorische afstemming, maar vooral om de doorwerking van het gedachtegoed en de inhoudelijke bevruchting tussen de verschillende activiteiten zoals werkplaatsen, congressen en symposia, diverse publicaties en het tijdschrift Waardenwerk. Alles onder het herkenbare en positieve label ‘Waardenwerk’.
 • Het Gezelschap Waardenwerk moet drijven op inzet ‘van onderop’, de kracht van gezelschappen, voeding door reflectief onderzoek. Kleine backoffice als service en ondersteuning van de activiteiten. ‘Fazzination’ lijkt een goede tool voor ontwikkel-gerichte communicatie. Bestuur coördineert op hoofdlijnen en treedt namens de stichting ‘in rechte’ naar buiten.
 • De kracht van de organisatie zit in de winst die de ‘gezellen’ ervaren bij het verbinden van zingeving, praktijken in verschillende maatschappelijke domeinen en professies; ook vrijwilligerswerk; voeding met nieuwe inzichten (wetenschappelijk, vanuit praktijken) en doordenking/ aangaan van morele en maatschappelijke opgaven gericht op een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

Werkplaatsen

In werkplaatsen (gezelschappen) komen mensen bij elkaar rondom voor hen relevante thema’s. Genoemd zijn:

 • Werkplaats verdere uitwerking gedachtengoed Waardenwerk/ zingeving/ werken aan waarden/ normatieve professionalisering
 • Werkplaats Terrasofie/ biotisch mensbeeld/ groene humanistiek
 • Werkplaats ontwikkelingsgericht onderzoek
 • Werkplaats ‘horizon-taal’ of ‘horizontalisering en verticalisering’
 • Werkplaats Waardenwerk als beroepsperspectief voor humanistici
 • Werkplaats (of coöperatie, samenwerkingsverband) voor ‘Waardenwerk advies en consultatie’.

Tijdschrift Waardenwerk.

Het tijdschrift dient met alle kracht voortgezet te worden met behoud van de bereikte goede kwaliteit, pluriformiteit aan auteurs thema’s en invalshoeken! Het tijdschrift meer benutten dan tot nu voor het binden en infomeren van mensen en als informatiebron voor congressen, themabijeenkomsten, symposia, publicaties, werkplaatsen, vernieuwende praktijken.

Congressen en symposia

Belangrijk voor inhoudelijke voeding, verbreden scope, verdiepen van thema’s. Maar ook ontmoeten en verbinden van de ‘gezellen’ en anderen. Bruggen slaan tussen verschillende domeinen: uitvoeringspraktijken, wetenschap, lectoraten, opleidingen en trainingen, organisaties en besturen, sociale initiatieven, kennisnetwerken, enz.

Publicaties

Prima idee om onder het label Waardenwerk publicaties uit te brengen als boeken, artikelen(bundels), E-readers, verslagen van congressen en symposia, lezingen en colleges.

Fazzination

Fazzination is een tool waarin de inhoud voorop staat. Sociaal verbinden is een effect. Inhoudelijke opbouw en multimediaal storytelling. Open en gesloten gebruik/ toegang.

Het lijkt een goede tool voor Waardenwerk, in het bijzonder om Fazzlines te kunnen opzetten voor inhoudelijke opbouw/ uitwerking van thema’s. Past in de filosofie van Waardenwerk als gezelschap. Moet verder bekeken worden, biedt kansen!

Relatie met de Universiteit voor Humanistiek

Een aantal aanwezigen vraagt aandacht voor de noodzaak om de relatie tussen de Universiteit voor Humanistiek en de stichting Waardenwerk te verhelderen. In het bijzonder wat betreft de inzet voor/ deelname aan Waardenwerkactiviteiten door medewerker van de UvH alsook de noodzaak van een heldere en constructieve positionering van UvH en Waardenwerk ten opzichte van elkaar.

Vervolg

Belangrijk is dat je als gezel je inzet in een kader moet kunnen plaatsen (bijvoorbeeld deelname aan een werkplaats of meewerken aan een publicatie of congres) en je mede hierdoor geïnspireerd en gevoed wordt.

Zowel via Fazzination als door ‘Waardenwerk Berichten’ ieder op de hoogte houden. Initiatieven stimuleren vanuit ontmoeten en verbinden. Geen centrale regie, de beweging moet vanuit de gezellen zelf komen.